Положення про загально-організаційний відділ

/ Долинська міська рада / Загально-організаційний відділ / Положення про загально-організаційний відділ
УКРАЇНА
ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

шосте скликання
(п’ята сесія)

РІШЕННЯ

Від 04.03.2011. № 107-5/2011
м. Долина

Про Положення про загально-організаційний відділ 

         Відповідно до рішення міської ради від 18.01.2011. № 87-4/2011 «Про структуру та штатний розпис апарату міської ради» та керуючись ч.4 ст. 54 Закону України  ”Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

В И Р І Ш И Л А:
  1. Затвердити Положення про загально-організаційний відділ міської ради (додається).
  1. Рішення міської ради від 23.03.2007. № 385-9/2007 «Про затвердження Положень про відділи міської ради» визнати таким, що втратило чинність.

 

Секретар міської ради                                                         Віктор Гошилик

 

Затверджено:
рішенням міської ради
від 04.03.2011. № 107-5/2011

 

ПОЛОЖЕННЯ
про загально-організаційний відділ  Долинської міської ради

І. Загальні  положення 

1.1. Загально-організаційний відділ є структурним підрозділом апарату Долинської міської ради.

1.2. Загально-організаційний відділ відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” утворюється (ліквідовується або реорганізовується) міською радою для організаційно-технічного забезпечення діяльності міської ради, є підзвітним і підконтрольним раді, підпорядкований виконавчому комітету і міському голові.

1.3.У своїй діяльності загально-організаційний відділ керується Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, розпорядчими документами вищих органів влади, регламентом Долинської міської ради, її виконавчого комітету, основними положеннями Єдиної державної системи діловодства, законодавчими та нормативними актами з охорони праці, іншими нормативними документами, Політикою якості, вимогами системи управління якістю ISO 9001: 2008 та цим Положенням.

1.4. Загально-організаційний відділ взаємодіє з іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями міської ради з питань, що належать до його компетенції.

1.5.   Діяльність загально-організаційного відділу здійснюється на основі поточних планів роботи, погоджених керуючою справами виконкому.

П. Структура

2.1. Загально-організаційний відділ очолює начальник, який призначається на посаду на конкурсній основі та звільняється з посади міським головою.

2.2. Структура і чисельність працівників загально-організаційного  відділу затверджується міською радою за пропозицією міського голови.

2.3. Працівники загально-організаційного відділу призначаються на посаду та звільняються з посади міським головою.

Посадові особи – на конкурсній основі.

2.4. Працівники загально-організаційного відділу мають службові посвідчення відповідного зразка.

Ш. Основні функції та завдання загально-організаційного відділу

3.1. Розробляє і вносить на розгляд міського голови проект інструкції з діловодства, номенклатуру справ міської ради.

3.2. Забезпечує організаційно-технічну підготовку засідань (сесій) міської ради, виконавчого комітету, постійних комісій, нарад та інше.

3.3. Узагальнює і вносить на розгляд міського голови пропозиції і зауваження висловлені депутатами на сесіях міської ради, готує інформацію про реалізацію пропозицій і зауважень.

3.4. Веде контроль за виконанням рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, протокольних доручень. Готує аналітичні довідки з питань контролю за виконанням розпорядчих документів.

3.5. Надає практичну допомогу постійним комісіям міської ради в проведенні їх засідань.

3.6. Здійснює ведення діловодства у міській раді відповідно до інструкції з діловодства та інших правил.

3.7. Встановлює єдиний порядок роботи з документами у міській раді.

3.8. Приймає, здійснює реєстрацію і передає за призначенням вхідну кореспонденцію, а також внутрішню документацію, реєструє і відправляє вихідну кореспонденцію.

3.9. Здійснює контроль за підготовкою та оформленням документів, вживає заходів до скорочення термінів їх проходження, узагальнює та аналізує дані про хід і результати цієї роботи.

3.10. Удосконалює форми і методи роботи з документами у міській раді з урахуванням використання організаційної техніки і персональних комп’ютерів, сприяє підвищенню кваліфікації працівників, які займаються діловодством.

3.11. Веде облік та забезпечує зберігання протягом установленого терміну розпоряджень міського голови з основної діяльності.

3.12. Здійснює оформлення, друкування і копіювання рішень міської ради, виконкому та розпоряджень міського голови, своєчасне доведення до їх виконавців.

3.13. Організовує особистий прийом громадян керівництвом міської ради, складає графіки прийому громадян, здійснює контроль за веденням діловодства за зверненнями громадян у міській раді.

3.14. Формує матеріали до “Вісника міської ради” та на сайт міської ради.

3.15.Оформлює та видає посвідчення особам, що проживають, працюють ( навчаються ) на території гірського населеного пункту.

3.16. Забезпечує додержання єдиного порядку відбору, обліку, якості обробки та використання документів, що створюються під час діяльності міської ради для передачі на державне зберігання.

3.17. Загально-організаційний відділ може виконувати також інші завдання, покладені на нього керівництвом міської ради.

3.18. Веде адміністративно-господарську діяльність міської ради.

ІV. Права відділу 

Відділ має право:

4.1. Діяти в межах повноважень, передбачених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

4.2. Вносити на розгляд виконавчого комітету міської ради рішення з питань, що віднесені до компетенції відділу.

4.3. Повертати на доопрацювання відділам та посадовим особам проекти розпоряджень міського голови та інші документи, подані з порушенням вимог інструкції з діловодства.

4.4. Готувати подання міському голові про притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб за несвоєчасну та неякісну підготовку матеріалів та порушення термінів опрацювання документів, доручень керівництва.

4.5. Надавати пропозиції щодо створення нових документів, що стосуються роботи відділу.

  1. Відповідальність відділу 

5.1. Відділ несе повну відповідальність за виконання обов’язків, зазначених у розділі 3 даного Положення.

VІ. Керівництво загально-організаційним відділом 

         6.1. Загально-організаційний відділ очолює начальник відділу, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою з урахуванням вимог Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”.

6.2. Начальник відділу:

6.2.1 здійснює керівництво діяльністю відділу і несе відповідальність за виконання покладених на нього завдань;

6.2.2 узгоджує посадові обов’язки працівників відділу;

6.2.3 координує роботу відділу з іншими відділами та комунальними підприємствами міської ради.

         VІІ. Взаємодія з іншими органами

7.1. Відділ в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також з підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян.

 

Керуюча справами виконкому                                           Світлана Сапетна