Положення про відділ земельних ресурсів апарату міської ради

/ Долинська міська рада / Відділ земельних ресурсів / Положення про відділ земельних ресурсів апарату міської ради

Додаток до рішення міської ради
від 07.11.2007. №683-19/2007 

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ земельних ресурсів апарату міської ради

І. Загальні положення 

1.1. Відділ земельних ресурсів апарату міської ради (далі — відділ земельних ресурсів) є структурним підрозділом апарату Долинської міської ради.

1.2. Відділ земельних ресурсів відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» утворюється (ліквідовується або реорганізовується) міською радою для організаційно-технічного забезпечення діяльності ради, її виконавчого комітету, є підзвітним і підконтрольним раді та міському голові.

1.3. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України, актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, актами органів виконавчої влади, прийнятими в межах повноважень, рішеннями Долинської міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

1.4. Відділ земельних ресурсів взаємодіє з іншими органами місцевого самоврядування, відділами ради, підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать до його компетенції.

ІІ. Структура відділу 

2.1. Відділ земельних ресурсів очолює начальник відділу, якого призначає на посаду і звільняє з посади міський голова відповідно до чинного законодавства.

2.2. Структура і чисельність працівників відділу земельних ресурсів затверджується міською радою за пропозицією міського голови.

2.3. Працівники відділу є посадовими особами місцевого самоврядування, призначаються на посаду міським головою відповідно до чинного законодавства.

ІІІ. Основні завдання та функції відділу 

3.1. Основними завданнями відділу земельних ресурсів є:

– участь у реалізації державної політики у сфері регулювання земельних відносин;

– підготовка і подання пропозицій щодо вдосконалення актів органів місцевого самоврядування територіальної громади міста з питань регулювання земельних відносин;

– здійснення в межах своїх повноважень контролю за використанням та охороною земель комунальної власності територіальної громади, додержанням земельного та екологічного законодавства;

– участь у виборі земельних ділянок під розміщення об’єктів будівництва та у підготовці проектів рішень міської ради та її виконавчого комітету про попередні погодження місць розташування об’єктів, передачу і придбання земельних ділянок у власність, вилучення (викупу) та надання земель у користування, у тому числі на умовах оренди, зміну цільового призначення земельних ділянок та віднесення земель міста до категорії земель;

– підготовка проектів рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з інших питань регулювання земельних відносин;

– організація оформлення договорів оренди земельних ділянок та здійснення контролю за дотриманням їх умов;

– організація проведення земельних аукціонів та конкурсів;

– сприяння справлянню сплати за землю відповідно до Законів України та співпраця у цій сфері з контролюючими органами;

– здійснення інформування населення щодо вилучення (викупу) та надання земельних ділянок;

– створення бази даних земельних ділянок територіальної громади міста;

– участь у розробці та здійсненні заходів щодо розвитку ринку земель;

– організація і здійснення землеустрою та моніторингу земель;

– участь у проектах місцевих програм охорони довкілля;

– створення умов для раціонального та економічно обґрунтованого використання земель міста;

– підготовка на подання замовлення науково-дослідних, проектно-розвідувальних, протиерозійних робіт, що виконуються в межах заходів з використання і охорони земель, здійснення землеустрою та моніторингу земель;

– організація розгляду звернень громадян з питань, що належать до його компетенції, забезпечення в межах своїх повноважень виявлення та усунення причин, що породжують скарги громадян;

– здійснення інших функцій, що випливають з покладених на нього завдань.

ІV. Права відділу 

Відділ земельних ресурсів має право:

4.1. Одержувати в установленому законодавством порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також від підприємств, установ та організацій інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4.2. Залучати спеціалістів органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

  • Здійснювати контроль, перевірки та проводити аналітичну роботу з питань, що належать до його компетенції.

4.4. Залучати, за згодою міського голови, відповідних спеціалістів для підготовки проектів нормативних актів та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться відділом земельних ресурсів відповідно до покладених на нього обов’язків.

4.5. Брати участь у засіданнях Долинської міської ради, виконавчого комітету, комісій під час проведення нарад, інших дорадчих і колегіальних органів у разі розгляду на них питань, що належать до компетенції відділу.