Положення про відділ економіки Долинської міської ради

/ Долинська міська рада / Відділ економіки / Положення про відділ економіки Долинської міської ради
УКРАЇНА
ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

сьоме скликання
(шоста сесія)

РІШЕННЯ

Від 06.04.2016. № 167-6/2016
м. Долина

Про Положення про відділ економіки
Долинської міської ради

 

Враховуючи рішення міської ради від 06.04.2016. № 166-6/2016 «Про внесення змін до структури та штатного розпису Долинської міської ради», відповідно до статей 26, 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада

 В И Р І Ш И Л А:
  1. Затвердити Положення про відділ економіки Долинської міської ради в новій редакції (додається).
  1. Рішення Долинської міської ради від 04.03.2011року № 106-5/2011 «Про Положення про відділ економіки» із змінами від 13.07.2015. № 2104-64/2015 вважати такими , що втратили чинність.

 

Міський голова                                                                    Володимир Гаразд

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням міської ради
від 06.04.2016. № 167-6/2016

Положення
про відділ економіки Долинської міської ради

І. Загальні  положення

1.1. Відділ економіки міської ради (далі – відділ) є структурним підрозділом міської ради та утворюється її рішенням. Відділ підзвітний і підконтрольний міській раді, виконавчому комітету і міському голові.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами міністерств та відомств, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, Політикою якості, вимогами системи управління якістю ISO 9001:2008, а також цим Положенням.

П. Структура

2.1. Відділ економіки очолює начальник, який призначається на посаду на конкурсній основі та звільняється з посади міським головою.

2.2. Структура і чисельність працівників відділу економіки затверджується міською радою за пропозицією міського голови.

2.3. Працівники відділу призначаються на посаду на конкурсній основі та звільняються з посади міським головою .

2.4. Працівники відділу економіки мають службові посвідчення відповідного зразка.

Ш. Основні функції та завдання відділу економіки

3.1. Основними завданнями відділу є:

– здійснення регуляторної діяльності і політики у сфері господарської діяльності та розвитку економічної конкуренції;

– забезпечення реалізації політики у сфері транспортного обслуговування, торгівлі, благоустрою, громадського харчування та побутових послуг;

– реалізація політики у сфері економічного і соціального розвитку міста;

– здійснення структурних змін, а також інвестиційної та інноваційної політики у сфері житлово-комунального господарства;

– реалізація політики у сфері управління комунальним майном та державним житловим фондом;

– реалізовує політику у сфері розміщення реклами;

– забезпечення проведення державної реєстрації прав, ведення Державного реєстру прав, взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, формування та ведення реєстраційних справ, здійснення інших повноважень передбачених  Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та іншими нормативно-правовими актами;

– забезпечення прийому документів, поданих для державної реєстрації, державної реєстрації та проведення інших реєстраційних дій, ведення Єдиного державного реєстру та надання відомостей з нього, ведення реєстраційних справ, здійснення інших повноважень передбачених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» та іншими нормативно-правовими актами;

– формування та ведення реєстру територіальної громади відповідно до Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні».

3.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

– аналізує стан і тенденції економічного і соціального розвитку міста, бере участь у визначенні його пріоритетів, розробленні напрямів структурної та інвестиційної політики та готує пропозиції з цих питань;

– виконує роботи з прогнозування соціально-економічного розвитку міста та підготовки його програм;

– розробляє пропозиції до проектів міського бюджету, які стосуються соціально-економічного розвитку міста;

– сприяє створенню умов для рівноправного розвитку всіх форм господарювання та підприємництва на території міста, надає консультаційну, інформаційну та іншу допомогу суб’єктам підприємницької діяльності;

– виконує в межах делегованих йому повноважень регуляторні та реєстраційно-дозвільні функції;

– аналізує стан і бере участь у межах компетенції в розробленні пропозицій щодо розвитку споживчого ринку, ринку побутових послуг і створення їх інфраструктури, поліпшення організації та якості обслуговування населення підприємствами торгівлі, громадського харчування та побуту;

– сприяє розвитку інфраструктури транспорту в місті, формуванню та удосконаленню автотранспортної мережі;

– сприяє розвитку регіонального ринку транспортних послуг, координації роботи окремих видів транспорту, оптимізації мережі маршрутів перевезення пасажирів у межах міста;

– проводить аналіз результатів фінансово-господарської діяльності підприємств, установ та організацій, які є власністю територіальної громади міста;

– здійснює облік комунального майна та бере участь у реалізації політики у сфері управління майном комунальної власності міста;

– організовує проведення конкурсів (аукціонів) на право оренди нерухомого майна та бере участь у приватизації та відчуженні майна комунальної власності територіальної громади;

– готує пропозиції щодо залучення на договірних засадах коштів підприємств, установ і організацій на розвиток житлово-комунального господарства, транспорту, побутового, торговельного та інших видів обслуговування населення;

– бере участь у здійсненні заходів щодо координації закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок коштів міського бюджету;

– готує пропозиції щодо формування житлової політики та реформування і розвитку житлово-комунального господарства;

– готує пропозиції до проекту бюджету щодо фінансування капітального ремонту та реконструкції житлових будинків, програм розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста;

– організовує виконання державних програм та розроблення і реалізацію регіональних програм у сфері житлово-комунального господарства, подає пропозиції до проектів програм соціально-економічного розвитку міста щодо покращення комунального обслуговування населення та благоустрою міста, охорони навколишнього природного середовища, стану безпеки, умов праці та виробничого середовища;

– подає пропозиції щодо проведення інвестиційної політики у сфері будівництва, реконструкції і капітального ремонту об’єктів житлово-комунального господарства та інженерного захисту територій міста;

– організовує контроль за здійсненням заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи житлово-комунального господарства міста в осінньо-зимовий період, а також об’єктів галузі в умовах виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків, проводить моніторинг підготовки житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період;

– здійснює контроль за додержанням вимог нормативно-правових актів з питань житлово-комунального господарства та станом експлуатації і утримання житлового фонду, об’єктів комунального господарства;

– бере участь у реалізації політики щодо ціноутворення у сфері житлово-комунального господарства, погоджує в установленому порядку розрахунки щодо цін і тарифів на продукцію, роботи і послуги у житлово-комунальному господарстві, готує пропозиції щодо їх оптимізації;

– проводить інвестиційну політику у сфері будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів житлово-комунального господарства;

– бере участь у реалізації політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів, екологічної безпеки, поліпшення санітарного стану міста, запобігання підтопленню та ліквідації його наслідків;

– забезпечує контроль за виконанням рішень міської ради, виконавчого комітету та розпоряджень міського голови з питань, що належать до компетенції відділу;

– проводить рейди та перевірки територій і об’єктів та здійснює складання протоколів про адміністративні правопорушення;

– узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції відділу, розробляє і подає пропозиції щодо його вдосконалення;

– виконує повноваження Робочого органу у сфері реклами, передбачені Порядком розміщення зовнішньої реклами у місті Долині;

– виконує інші функції, пов’язані з виконанням покладених на нього завдань;

– відділ може виконувати також інші завдання, покладені на нього керівництвом міської ради.

ІV. Права відділу

4.1. Відділ має право:

– залучати спеціалістів інших структурних підрозділів, підприємств, установ і організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

– одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів, підприємств, установ і організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

– здійснювати контроль за додержанням підприємствами, установами та організаціями, а також громадянами вимог законодавства та нормативних актів з питань, що належать до його компетенції;

– скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

  1. Відповідальність відділу 

5.1. Відділ несе повну відповідальність за виконання обов’язків, зазначених у розділі 3 даного Положення.

VІ. Керівництво відділом економіки

6.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду міським головою та звільняється з неї у відповідності до вимог чинного законодавства.

Начальник відділу здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання завдань, покладених на відділ, визначає функції та ступінь відповідальності працівників відділу, організовує і контролює їх виконання.

VІІ. Взаємодія з іншими органами

7.1. Відділ в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також з підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян.