Положення про юридичний відділ апарату міської ради

/ Долинська міська рада / Юридичний відділ / Положення про юридичний відділ апарату міської ради

ПОЛОЖЕННЯ
про юридичний відділ апарату міської ради

 1. Юридичний відділ апарату міської ради (далі — юридичний відділ) є виконавчим органом апарату Долинської міської ради.
 1. Юридичний відділ апарату міської ради у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, актами органів виконавчої влади, прийнятими в межах повноважень, рішеннями Долинської міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим положенням.
 1. Основними завданнями юридичного відділу є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання
  та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів Долинської міської ради, її виконавчих органів,  іського голови працівниками цих органів під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків.
 1. Юридичний відділ підзвітний і підконтрольний міській раді та міському голові.
 1. Юридичний відділ апарату Долинської міської ради:

5.1. Організовує забезпечення реалізації правової політики у Долинській міській раді.

5.2. Готує та розглядає проекти актів міської ради, її виконавчого комітету та міського голови, міжнародних договорів, господарських
договорів (контрактів), які надійшли для погодження з питань, що належать до їх компетенції, готує письмові висновки чи зауваження до
них.

5.3. У межах своєї компетенції бере участь у реалізації політики міської ради у відповідній галузі або сфері діяльності виконавчого органу.

5.4. Координує роботу і бере участь у підготовці нормативних актів Долинської міської ради та її виконавчих органів та міського голови.

5.5. Перевіряє на відповідність законодавству проекти рішень Долинської міської ради та її виконавчих органів, розпоряджень міського голови та візує їх за наявності погодження цих проектів їх виконавцями.

5.6. Організовує і веде претензійну та позовну роботу.

5.7. За дорученням міського голови представляє інтереси Долинської міської ради її виконавчих органів та міського голови в судових інстанціях усіх рівнів, інших органах під час розгляду правових питань і спорів, дає оцінку претензіям, що пред’явлені Долинській міській раді її виконавчим органам та міському голові у зв’язку з порушенням їх прав і законних інтересів.

5.8. Організовує облік і зберігання текстів законодавчих та інших нормативних актів, підтримує їх у контрольному стані, з використанням сучасних технічних засобів. Проводить інформаційно-довідкову роботу із законодавства, оперативне доведення до міського голови та міської ради, міських комунальних  підприємств інформацію про нові нормативні акти, зміни в нормативних актах; готує міському голові довідковий матеріал із законодавства.

5.9. Проводить, організовує та приймає участь у семінарах, інших заняттях з правових питань та підвищення правових знань  працівниками міської ради та її виконавчих органів, комунальних підприємств, установ та організацій.

5.10. Приймає участь у розгляді матеріалів за наслідками перевірок, ревізій, інвентаризацій, надає правові висновки за фактами виявлених правопорушень.

5.11. Проводить методичне керівництво правовою роботою у виконавчих органах міської ради та на комунальних підприємствах, вносить на розгляд міського голови, виконавчого комітету пропозиції щодо її вдосконалення, вживає заходів до впровадження кращих форм і методів діяльності юридичного відділу; визначає разом з відповідними виконавчими органами перспективну потребу комунальних підприємств в юридичних кадрах для забезпечення їх постійним правовим обслуговуванням, проводить заходи по підвищенню кваліфікації працівників юридичної служби комунальних підприємств та обміну досвідом їх роботи.

5.12. Організовує та забезпечує правильне виконання актів законодавства, інших нормативних актів і документів, подає керівництву пропозиції щодо вирішення правових питань управлінської, економічної та соціальної діяльності.

5.13. Аналізує наслідки розгляду позовів судових справ, вносить міському голові пропозиції щодо удосконалення правового забезпечення Долинської міської ради та її виконавчих органів.

За дорученням міського голови сприяє своєчасному вжиттю заходів за протестами та поданням прокуратури, окремими ухвалами суду, відповідними документами інших правоохоронних і контролюючих органів.

5.14. Організовує і проводить роботу, пов’язану із підвищенням рівня знань працівників виконавчих органів Долинської міської ради, інформує про нове законодавство, роз’яснює існуючу практику його застосування.

5.15. Надає консультації з правових питань.

 1. Юридичний відділ має право:

6.1. Залучати спеціалістів органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

6.2. Здійснювати контроль, перевіряти та проводити аналітичну роботу з питань, що належать до його компетенції.

6.3. Одержувати у встановленому порядку від органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ, організацій та громадян інформацію, документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

6.4. Скликати у встановленому порядку наради з питань, які належать до його компетенції.

6.5. За дорученням міського голови перевіряти додержання законності у виконавчих органах Долинської міської ради.

6.6. Залучати за згодою міського голови відповідних спеціалістів для підготовки проектів нормативних актів та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться юридичним відділом відповідно до покладених на нього обов’язків.

6.7. Брати участь у засіданнях Долинської міської ради, міськвиконкому, комісій, під час проведення нарад, інших дорадчих і колегіальних органів у разі розгляду на них питань, що належать до компетенції юридичного відділу.

 1. Юридичний відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою, у порядку визначеному законодавством.
 1. Права, обов’язки, повноваження працівників юридичного відділу, а також вимоги до них, визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються міським головою.
 1. Статус працівників юридичного відділу визначається Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та посадовими інструкціями, що затверджуються міським головою.

Затверджено рішенням міської ради
від 18.10.2007. № 650-18/2007