Положення про відділ освіти Долинської міської ради

/ Долинська міська рада / Управління освіти Долинської міської ради / Положення про відділ освіти Долинської міської ради
РІШЕННЯ 

Від 30.05.2018. № 1190-38/2018
м. Долина

Про відділ освіти Долинської міської ради

З метою ефективного забезпечення виконання повноважень в галузі освіти та керуючись законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», відповідно до ст.ст. 25, 26, 54, 59, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 В И Р І Ш И Л А:
  1. Делегувати відділу освіти Долинської міської ради окремі повноваження щодо управління закладами освіти міста, засновником яких є Долинська міська рада, та передбачені Положенням про відділ освіти.
  1. Затвердити Положення про відділ освіти Долинської міської ради (додається).

 

Міський голова                                                                    Володимир Гаразд

 

Затверджено:
рішенням міської ради
від 30.05.2018. № 1190-38/2018

 

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ освіти Долинської міської ради

1.Загальні положення

1.1. Відділ освіти міської ради (далі – Відділ) є виконавчим органом Долинської міської ради, утворений її рішенням відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту» та «Про дошкільну освіту».

1.2. Відділ підзвітний і підконтрольний міській раді, виконавчому комітету міської ради, міському голові, секретарю міської ради, заступникам міського голови та керуючому справами виконкому, відповідно до розподілу обов’язків.

1.3. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими Верховною Радою України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту» та іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Статутом територіальної громади міста Долина, рішеннями міської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, вимогами системи управління якістю ISO 9001, загальними та секторальними стратегічними документами територіальної громади у сфері соціально-економічного та культурного розвитку, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

  1. Мета Відділу

2.1. Метою Відділу є забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти, забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку системи дошкільної, початкової та позашкільної освіти Долинської територіальної громади та надання населенню якісних послуг в сфері освіти шляхом виконання відповідних державних і місцевих програм, через мережу комунальних підприємств, установ і закладів для задоволення потреб та інтересів Долинської територіальної громади.

3.Основні завдання

3.1. Для досягнення мети Відділ вирішує наступні завдання:

3.1.1 здійснює реалізацію державної політики та політики Долинської міської ради в сфері освіти;

3.1.2 створює рівні та доступні умови для здобуття громадянами дошкільної, початкової та позашкільної освіти, забезпечує соціальний захист учасників навчально-виховного процесу;

3.1.3 здійснює навчально-методичне керівництво, контроль за дотриманням стандартів освіти в закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти в межах повноважень органу місцевого самоврядування, визначених Законом;

3.1.4 забезпечує вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовку та атестацію у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України;

3.1.5 здійснює контроль за організацією матеріально-технічного та фінансового забезпечення закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти Долинської міської ради;

3.1.6 рекомендує керівника закладу освіти у порядку, визначеному законами та установчими документами.

3.2. При здійсненні повноважень Відділ зобов’язаний:

3.2.1 забезпечити дотримання конституційних прав та свобод людини і громадянина, які закріплені в Конституції, законодавстві України та Статуті територіальної громади міста Долини;

3.2.2 забезпечити виконання вимог діючого законодавства України щодо конфіденційності інформації відносно особи, не допускати в своїй діяльності порушення вимог антикорупційного законодавства;

3.2.3 забезпечити створення умов для всебічного розвитку освітнього процесу в закладах освіти;

3.2.4 здійснювати контроль за дотримання фінансової дисципліни у підвідомчих закладах освіти;

3.2.5 забезпечити контроль за дотримання правил охорони праці, техніки безпеки, санітарних норм у підвідомчих закладах. 

  1. Функції

4.1. Забезпечує в межах, визначених законодавством, дотримання прав членів територіальної громади в сфері освіти шляхом виконання відповідних державних і місцевих освітніх програм, надання населенню якісних послуг через мережу комунальних установ та навчальних закладів.

4.2. Контролює дотримання навчальними закладами комунальної власності законодавства у сфері освіти, державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання.

4.3. Забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної в навчальних закладах і установах освіти.

4.4. Розробляє i подає на розгляд Долинської міської ради пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм i здійснення заходів, спрямованих на розвиток освіти.

4.5. Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти в комунальних закладах Долинської міської ради, організовує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних.

4.6. Забезпечує виконання рішень Долинської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень Долинського міського голови з питань, що віднесені до компетенції Відділу.

4.7. Визначає потребу в навчальних закладах усіх типів та подає пропозиції щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів.

4.8. Сприяє розширенню діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об’єднань, товариств.

4.9. Сприяє органам опіки і піклування у виявленні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування; вживає заходів щодо захисту особистих і майнових прав даної категорії дітей.

4.10. Організовує проведення засідань, комісій, координаційних рад, комітетів та інших заходів з питань, які належать до компетенції Відділу.

4.11. Організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників та їх атестації відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України.

4.12. Розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників освіти.

4.13. Розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо відзначення переможців та призерів міжнародних, всеукраїнських та обласних конкурсів, олімпіад, змагань тощо.

4.14. Сприяє матеріально-технічному забезпеченню закладів освіти відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, інвентарем.

4.15. Організує підготовку закладів освіти до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період.

4.16. Координує дотримання правил техніки безпеки, протипожежної безпеки, санітарного режиму в закладах освіти та надає практичну допомогу у проведенні відповідної роботи.

4.17. Надає та реалізує пропозиції щодо залучення додаткових ресурсів шляхом участі в грантових програмах обласних, всеукраїнських та міжнародних організацій та фондів.

4.18. Розробляє профільні програми та надає пропозиції до інших програм соціально-економічного і культурного розвитку міської ради та проектів міського бюджету.

  1. Права

5.1. Залучати до розроблення місцевої програми розвитку освіти фахівців освітньої галузі.

5.2. Брати участь в утворенні, реорганізації і ліквідації навчальних закладів та установ освіти комунальної форми власності.

5.3. Скликати конференції педагогічних працівників, проводити семінари, наради керівників навчальних закладів та установ освіти з питань, що належать до його компетенції .

5.4. Вносити на розгляд міської ради пропозиції щодо фінансування навчальних закладів та установ освіти, брати безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої галузі.

5.5. Готувати проекти рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, листів щодо діяльності закладів освіти міської ради.

5.6. Погоджувати при затвердженні та реєстрації у встановленому порядку статути, положення закладів освіти.

5.7. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами міської ради, виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян.

  1. Керівництво

6.1. Начальник і спеціалісти відділу є посадовими особами місцевого самоврядування, призначаються на посаду і звільняється з посади міським головою відповідно до вимог Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», інших нормативних актів, що стосуються проходження служби в органах місцевого самоврядування.

6.2. Посадові обов’язки працівників Відділу визначаються посадовими інструкціями, які готуються начальником відділу і затверджуються міським головою.

6.3. Начальник Відділу здійснює керівництво діяльністю Відділу, а саме:

6.3.1 розподіляє обов’язки між працівниками відділу, забезпечує підвищення їх ділової кваліфікації;

6.3.2 надає пропозиції міському голові щодо заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, звільнення з посади працівників Відділу;

6.3.3 планує роботу Відділу;

6.3.4 контролює діяльність працівників;

6.3.5 контролює розроблення, впровадження, функціонування і вдосконалення певних процесів системи управління якістю у частині, що стосується діяльності Відділу.

  1. Статус Відділу

7.1. Відділ не є юридичною особою.

7.2. Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету.

7.3. Реорганізація та ліквідація Відділу здійснюється за рішенням міської ради відповідно до вимог чинного законодавства.

7.4. 3міни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

  1. Відповідальність Відділу

8.1. Посадові особи Відділу повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.

8.2. Посадові особи Відділу несуть відповідальність згідно з законодавством України.

8.3. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб Відділу при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.