Про затвердження Положення про відділ містобудування та архітектури Долинської міської ради

/ Долинська міська рада / Відділ містобудування та архітектури / Про затвердження Положення про відділ містобудування та архітектури Долинської міської ради
УКРАЇНА
ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

сьоме скликання
(двадцять сьома сесія) 

РІШЕННЯ 

Від 13.07.2017. № 777-27/2017
м. Долина

Про затвердження Положення про відділ
містобудування та архітектури
Долинської міської ради

Відповідно до ст.ст. 25, 26, 54, 59, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення ефективного здійснення повноважень посадовими особами місцевого самоврядування покладених на них завдань, обов’язків та повноважень, міська рада

 В И Р І Ш И Л А:
 1. Затвердити Положення про відділ містобудування та архітектури Долинської міської ради (додається).
 1. Рішення міської ради від 26.09.2012. №797-23/2012 «Про положення про відділ містобудування та архітектури Долинської міської ради» вважати таким, що втратило чинність.

 

Міський голова                                                                    Володимир Гаразд

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням міської ради
від 13.07.2017. № 777-27/2017

 

Положення
про відділ містобудування та архітектури Долинської міської ради

 1. Загальні положення

1.1. Відділ містобудування та архітектури міської ради (далі – Відділ) є виконавчим органом Долинської міської ради, утворений її рішенням відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про архітектурну діяльність» та «Про регулювання містобудівної діяльності».

1.2. Відділ підзвітний і підконтрольний міській раді, виконавчому комітету міської ради, міському голові, секретарю міської ради, заступникам міського голови та керуючому справами виконкому, відповідно до розподілу обов’язків.

1.3. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими Верховною Радою України, Земельним кодексом України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про основи містобудування», «Про архітектурну діяльність», «Про регулювання містобудівної діяльності» та іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Статутом територіальної громади міста Долина, рішеннями міської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, Інтегрованою системою менеджменту в Долинській міській раді, вимогами системи управління якістю ISO 9001:2009, ISO 50001, загальними та секторальними стратегічними документами територіальної громади у сфері соціально-економічного та культурного розвитку, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

 1. Мета Відділу

2.1. Відділ створено з метою:

2.1.1. Цілеспрямованої діяльності із створення та підтримання повноцінного життєвого середовища, яка включає прогнозування розвитку і планування територій, проектування, будівництво і реконструкцію об’єктів житлово-цивільного, виробничого призначення, спорудження інших об’єктів, реставрацію архітектурних комплексів і ансамблів та створення дизайну архітектурного середовища.

2.1.2. Надання якісних адміністративних послуг фізичним та юридичним особам в сферах: архітектури, містобудування, охорони культурної спадщини.

2.1.3. Забезпечення в межах, визначених законодавством прав членів територіальної громади в сфері архітектури та містобудування.

2.1.4. Формування просторової політики розвитку міста, сталого розвитку, створення просторових умов для покращення якості міського середовища.

2.1.5. Реалізація положень державної та місцевої політики у сфері сталого розвитку та енергоефективності та сталої мобільності в частині забезпечення відповідності цим пріоритетам заходів містобудівної діяльності та планування розвитку територій.

 1. Основні завдання Відділу

3.1. Для досягнення мети своєї діяльності Відділ вирішує наступні завдання:

3.1.1. Реалізує державне, місцеве регулювання у сфері містобудування, архітектури.

3.1.2. Забезпечує дотримання законодавства у сфері містобудування, архітектури та охорони культурної спадщини.

3.1.3. Організовує містобудівну діяльність відповідно до повноважень, визначених нормативними та законодавчими актами та рішеннями органів місцевого самоврядування.

3.1.4. Координує та організовує діяльність суб’єктів містобудування щодо комплексної забудови міста і комплексного підходу до розвитку історичного середовища міста, реставрації, реконструкції та реновації пам’яток історії, архітектури, містобудування, збереження традиційного характеру історико – архітектурного культурного середовища природних ландшафтів або їх елементів, які становлять культурну цінність, відповідно до делегованих повноважень органам місцевого самоврядування.

3.1.5. Організовує та веде містобудівний кадастр.

3.1.6. Готує проекти розпорядчих та нормативних актів міської ради, її виконавчих органів і міського голови.

3.1.7. Вносить пропозиції щодо встановлення і зміни меж міста відповідно до закону.

3.1.8. Надає та реалізує пропозиції по залученню додаткових ресурсів, шляхом участі в грантових програмах вітчизняних, міжнародних організацій та фондів.

3.1.9. Здійснює інші повноваження, покладені на Відділ відповідно до чинного законодавства.

3.2. При здійсненні повноважень Відділ зобов’язаний:

3.2.1. Забезпечити дотримання конституційних прав та свобод людини і громадянина, які закріплені в Конституції та законодавстві України, Статуті територіальної громади міста Долина.

3.2.2. Забезпечити виконання вимог діючого законодавства України щодо конфіденційності інформації відносно особи.

3.2.3. Забезпечити додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, будівельних норм, стандартів і правил, рішень міської ради, затвердженої містобудівної документації, здійснення контролю за їх реалізацією.

3.2.4. Не допускати в своїй діяльності порушення вимог антикорупційного законодавства.

3.2.5. Забезпечувати доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Відділ.

3.2.6. Забезпечувати дотримання вимог законодавства щодо безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлово-громадського призначення.

3.2.7. Забезпечувати дотримання гендерного підходу при виконанні завдань, що належать до компетенції Відділу.

3.2.8. Забезпечувати дотримання положень загальних та секторальних стратегічних і концептуальних документів у сфері соціально-економічного та культурного розвитку територіальної громади, вимог Інтегрованої системи менеджменту та стандартів якості ISO 9001 та ISO 50001 тощо.

 1. Функції Відділу відповідно до завдань та повноважень

4.1. Відповідно до покладених на нього завдань Відділ реалізує наступні функції:

4.1.1. В сфері містобудівної діяльності та просторового розвитку:

– аналіз стану містобудівної діяльності, підготовка і подача на затвердження міської ради генерального плану міста, плану зонування, відповідних місцевих містобудівних програм, іншої містобудівної документації;

– розгляд і внесення до відповідних органів виконавчої влади пропозицій до планів і програм будівництва та реконструкції об’єктів на території міста;

– забезпечення на території міста режиму використання та забудови земель, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність;

– сприяння здійсненню інвестиційної діяльності в галузі будівництва, розроблення пропозицій, щодо забудови інвесторами окремих ділянок міста;

– організація розроблення програм, концепцій та проектів просторового розвитку комплексних схем благоустрою території міста;

– організація проведення експертизи містобудівної документації;

– сприяння розвитку національних, культурних традицій в архітектурі і містобудуванні, забезпечення високої архітектурно-планувальної, функціональної, конструктивної якості об’єктів містобудування для створення цілісного архітектурного міського середовища;

– надання вихідних даних на виконання топографо-геодезичних робіт, інженерно-геологічних та інших видів розвідувань у межах міста;

– відповідно до затвердженої містобудівної документації надання пропозицій та висновків щодо розміщення та утримання інженерно-транспортної інфраструктури;

– видача суб’єктам містобудування будівельних паспортів забудови земельної ділянки, містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва;

– веде реєстр містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва;

– підготовка пропозицій виконавчому комітету щодо надання дозволів на розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та видача паспортів прив’язки тимчасових споруд;

– організація проведення засідань комісій та інших заходів з питань, які належать до компетенції Відділу;

– надання пропозицій до програм соціально-економічного розвитку і проектів місцевого бюджету та подання їх на розгляд відповідному органу виконавчої влади;

– погодження у встановленому порядку дозволів на порушення об’єктів благоустрою;

– забезпечення повідомлення через засоби масової інформації про початок розроблення відповідної містобудівної документації, а також про форми, місце і терміни подання фізичними та юридичними особами пропозицій (зауважень) щодо цієї документації, порядок їх обговорення;

– участь у роботі комісій, рад та інших колегіальних органів з питань містобудування та архітектури.

4.1.2. В сфері містобудівного кадастру:

– надання висновків щодо відведення земельних ділянок, у тому числі тих, що призначаються для сільськогосподарських потреб, погодження зміни цільового призначення земельних ділянок в межах повноважень;

– надання переліку обмежень (обтяжень) щодо використання земельних ділянок;

– забезпечення розробки положень про містобудівний кадастр;

– ведення чергових планів міста на паперових та електронних носіях;

– ведення прийому, систематизації, архівації, зберігання, використання матеріалів містобудівної документації;

– поповнення бази даних та ведення адресної системи;

– організація роботи, пов’язаної зі створенням та веденням містобудівного, земельного та інших кадастрів міста, облік та систематизація геодезичних і топографічних матеріалів;

– організація та ведення моніторингу містобудівної документації і моніторингу забудови та іншого використання територій міста;

– надання єдиних умов і обмежень забудови та іншого використання земельних ділянок (містобудівна кадастрова інформація), визначення доцільності розробки історико-містобудівного обґрунтування та іншої містобудівної документації щодо розміщення об’єкту містобудування;

– здійснення моніторингу генерального плану міста, адресної схеми міста та іншої містобудівної документації;

– здійснення інформаційного забезпечення суб’єктів містобудування;

4.1.3. В сфері культурної спадщини та дизайну:

– забезпечення виконання Закону та інших нормативно-правових актів про охорону культурної спадщини на території м. Долина;

– подання пропозицій органу охорони культурної спадщини в Івано-Франківській області про занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру;

– роз’яснювальна робота з власниками (користувачами) об’єктів культурної спадщини з метою забезпечення дотримання режиму використання пам’яток, їх територій, зон охорони;

– організація розроблення відповідних програм охорони/реставрації об’єктів культурної спадщини;

– організація відповідних охоронних заходів щодо пам’яток місцевого значення та їх територій у разі виникнення загрози їх пошкодження або руйнування внаслідок дії природних факторів чи проведення будь-яких робіт;

– організація досліджень об’єктів культурної спадщини;

– інформування органів охорони культурної спадщини про пошкодження, руйнування, загрозу або можливу загрозу пошкодження, руйнування пам’яток, що знаходяться на території міста;

– підготовка, у разі потреби, власникам/користувачам об’єктів культурної спадщини вихідних даних на розробку науково-проектної документації для реставрації;

– участь у конкурсах на отримання грантів від фондів збереження культурної спадщини;

– організація розроблення програм та проектів просторового розвитку та благоустрою території міста.

4.1.4. Забезпечення публікації матеріалів, які відносяться до компетенції Відділу на сайті міської ради.

4.1.5. Підготовка пропозицій щодо створення при Відділі архітектурно-містобудівної ради. Положення про архітектурно-містобудівну раду, кількісний склад ради затверджує виконавчий комітет міської ради.

4.1.6. Підготовка пропозицій щодо вирішення питань комісією зі спорів в сфері містобудування.

4.1.7. Підготовка проектів розпорядчих актів міської ради, її виконавчих органів і міського голови, в тому числі нормативного характеру.

4.1.8. Організовує проведення громадських слухань щодо розроблених в установленому порядку проектів містобудівної документації на місцевому рівні: генерального плану міста, планів зонування території, детальних планів території.

4.1.9. Розробка висновків щодо відведення земельних ділянок для містобудівних потреб згідно з містобудівною документацією, забезпечення контролю за використанням і забудовою території міста, а також можливість провадження на них запланованої містобудівної діяльності.

4.1.10. Проведення роботи, пов’язаної із підвищенням рівня правових знань працівників Відділу, сприяння вивченню чинного законодавства, роз’яснення існуючої практики його застосування, проведення консультацій з правових питань, що входять до компетенції Відділу.

4.1.11. Здійснення розгляду звернень громадян з питань, що відносяться до компетенції Відділу.

4.1.12. Здійснення інших повноважень, покладених на Відділ відповідно до чинного законодавства.

 1. Система взаємодії

5.1. Відділ при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з відділами та іншими виконавчими органами Долинської міської ради, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, об’єднаннями громадян.

 1. Права Відділу
6.1. Відділ має право:

6.1.1. Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб виконавчих органів міської ради, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності документи, довідки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Відділ завдань.

6.1.2. Інформувати міського голову у разі покладання на Відділ виконання роботи, що не відноситься до функцій Відділу чи виходить за його межі, а також у випадках, коли відповідні виконавчі органи міської ради чи посадові особи не надають документи, інші матеріали, необхідні для вирішення покладених задач з метою вжиття відповідних заходів.

6.1.3. Залучати за узгодженням з керівником іншого відділу міської ради відповідних спеціалістів для підготовки нормативних і інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться Відділом відповідно до покладених на нього завдань;

6.1.4. Брати участь у пленарних засіданнях сесій міської ради, засіданнях постійних комісій міської ради та виконавчого комітету, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених міською радою, її виконавчими органами, міським головою.

6.1.5. Залучати підприємства, установи та організації до участі у розробці містобудівних проектів та програм;

6.1.6. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

 1. Структура Відділу

7.1. Структура та штатний розпис Відділу затверджується рішенням міської ради «Про структуру та штатний розпис Долинської міської ради».

7.2. Працівники Відділу, відповідно до вимог чинного законодавства України, призначаються на посаду і звільняються з посади міським головою.

7.3. Посадові обов’язки працівників Відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються міським головою.

 1. Керівництво Відділом

8.1. Відділ очолює начальник відділу, який призначається на посаду відповідно до чинного законодавства і звільняється з посади міським головою одноособово.

8.2. Начальник відділу за посадою є головним архітектором міста, має вищу архітектурну освіту та стаж з організаційної і професійної роботи за фахом у сфері містобудування та архітектури не менше 5 років. Конкурс на заміщення вакантної посади начальника відділу-головного архітектора міста проводиться за участю місцевих організацій Національної спілки архітекторів України.

8.3. Начальник відділу здійснює керівництво діяльністю Відділу.

8.4. Несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на нього завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни;

8.5. Видає в межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання.

8.6. Інформує територіальну громаду міста про виконання рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та про інші питання відповідно до компетенції;

8.7. Здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до діючого законодавства;

8.8. Начальник Відділу візує проекти розпорядчих актів міської ради, виконавчого комітету, міського голови, що відносяться до компетенції Відділу.

8.9. Обов’язки начальника Відділу під час його відсутності виконує працівник відділу згідно з розпорядженням міського голови.

8.10. Посадові особи Відділу зобов’язані у своїй діяльності дотримуватись Етичного Кодексу поведінки посадових осіб місцевого самоврядування в Долинській міській раді.

8.11. Порушення Етичного Кодексу поведінки посадових осіб місцевого самоврядування є підставою для притягнення їх до відповідальності згідно чинного законодавства.

8.12. Посадові особи Відділу зобов’язані постійно підвищувати свій кваліфікаційний рівень.

 1. Статус Відділу

9.1. Відділ не є юридичною особою.

9.2. Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету.

9.3. Відділ має круглу печатку з найменуванням відділу.

9.4. Реорганізація та ліквідація Відділу здійснюється за рішенням міської ради відповідно до вимог чинного законодавства.

9.5. 3міни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

 1. Відповідальність Відділу

10.1. Посадові особи Відділу повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.

10.2. Посадові особи Відділу несуть відповідальність згідно з законодавством України.

10.3. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб Відділу при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.