Положення про відділ інспекції міської ради

/ Долинська міська рада / Відділ інспекції / Положення про відділ інспекції міської ради
УКРАЇНА
ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

сьоме скликання
(тридцять перша сесія) 

РІШЕННЯ 

Від 05.10.2017. № 871-31/2017
м. Долина

Про Положення про відділ інспекції
міської ради 

         Відповідно до рішення міської ради від 13.07.2017. № 773-27/2017 «Про внесення змін в структуру та штатний розпис апарату міської ради» та керуючись ч.4 ст. 54 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

В И Р І Ш И Л А:
 1. Затвердити Положення про відділ інспекції міської ради (додається).
 1. Рішення міської ради від 18.01.2012. № 531-15/2012 «Про Положення про відділ інспекції» вважати таким, що втратило чинність.

 

Міський голова                                                                    Володимир Гаразд

Затверджено:
рішенням міської ради
від 05.10.2017. № 871-31/2017 

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ інспекції міської ради 

 1. Загальні положення

1.1. Відділ інспекції міської ради (далі – відділ) є структурним підрозділом міської ради та утворюється її рішенням. Відділ підзвітний і підконтрольний міській раді, виконавчому комітету і міському голові.

1.2. Основним завданням відділу є здійснення нагляду за дотриманням на території м. Долина положень чинного законодавства у сфері благоустрою та вимог правил благоустрою, забезпечення чистоти і порядку в м. Долина.

1.3. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими Верховною Радою України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про відходи», «Про благоустрій населених пунктів», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», «Про захист тварин від жорстокого поводження, «Про охорону земель», «Про основи національної безпеки України», «Про дорожній рух», «Про доступ до публічної інформації» та іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Статутом територіальної громади міста Долини, рішеннями міської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, Інтегрованою системою менеджменту в Долинській міській раді, вимогами системи управління якістю ISO 9001:2009, ISO 50001, загальними та секторальними стратегічними документами територіальної громади у сфері соціально-економічного та культурного розвитку, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

 1. Мета відділу

2.1. Відділ створено з метою:

2.1.1 цілеспрямованої діяльності із забезпечення порядку у сфері благоустрою на території міста Долина;

2.1.2 надання якісних адміністративних послуг фізичним та юридичним особам в сфері благоустрою;

2.1.3 забезпечення в межах, визначених законодавством, прав членів територіальної громади в сфері благоустрою;

2.1.4 формування політики розвитку міста, створення умов для покращення якості міського середовища;

2.1.5 реалізації положень державної та місцевої політики у сфері благоустрою територій.

 1. Основні завдання та функції відділу інспекції
3.1. Основними завданнями відділу є:

– здійснення постійного контролю за дотриманням законодавства України про благоустрій населених пунктів, Правил благоустрою території, забезпечення чистоти і порядку в м. Долина, інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері благоустрою, у порядку встановленому законодавством, шляхом:

– проведення рейдових перевірок та оглядів території міста, підприємств, установ, організацій щодо стану благоустрою;

– складання актів, приписів щодо усунення порушень у сфері благоустрою та протоколів про адміністративне правопорушення у сфері благоустрою;

– розгляду, в межах своєї компетенції, звернень підприємств, установ, організацій та громадян;

– прийняття участі в обговоренні проектів рішень з питань благоустрою, забезпечення чистоти і порядку в місті;

– видання дозволів на порушення об’єктів благоустрою на території міста;

– видання ордерів на видалення зелених насаджень;

– сприяння розвитку та поліпшенню стану благоустрою міста Долини;

– здійснення профілактичних робіт для запобігання правопорушень у сфері благоустрою;

– прийняття участі у заходах з реалізації політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів, екологічної безпеки, поліпшення санітарного стану міста.

3.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

– розробляє пропозиції до проектів міського бюджету, які стосуються благоустрою, забезпечення чистоти і порядку в  місті Долині;

– забезпечує контроль за виконанням рішень міської ради, виконавчого комітету та розпоряджень міського голови з питань, що належать до компетенції відділу;

– проводить рейди та перевірки територій і об’єктів та здійснює складання приписів та протоколів про адміністративні правопорушення у разі їх виявлення;

– залучає працівників комунальних служб до участі у перевірках;

– здійснює нагляд за ситуацією на території міста за допомогою камер відеонагляду та в разі виявлення порушень інформує відповідні служби;

– надає інформацію з камер відеонагляду відповідно до Порядку надання відеоматеріалу, отриманого з системи відеоспостереження в м. Долина;

– співпрацює з правоохоронними органами та державною службою з надзвичайних ситуацій;

– співпрацює з іншими виконавчими органами, органами місцевого самоврядування, представницькими органами, а також з підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян з питань благоустрою, забезпечення чистоти і порядку на території міста;

– здійснює контроль за виконанням дозволів на порушення об’єктів благоустрою;

– приймає участь в проведенні демонтажу самовільно встановлених тимчасових споруд, відповідно до рішень виконавчого комітету міської ради;

– організовує виконання розпоряджень міського голови, рішень виконавчого комітету, міської ради з питань віднесених до компетенції відділу;

– забезпечує реалізацію політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів, екологічної безпеки, поліпшення санітарного стану міста;

– виконує інші завдання, покладені на відділ керівництвом міської ради у межах своєї компетенції.

 1. Права відділу

         Має право:

4.1. Проводити перевірки і обстеження територій та об’єктів міста Долини щодо стану їх благоустрою і додержання підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та громадянами законодавства у сфері благоустрою.

4.2. Складати акти, приписи, протоколи про адміністративні правопорушення, направляти їх на розгляд адміністративної комісії міської ради.

4.3. Брати участь, у межах наданих повноважень, у роботі комісії, що утворюються міською радою та її виконавчими органами.

4.4. Проводити наради з питань, що належать до повноважень відділу.

4.5. Надавати інформацію іншим органам державного контролю відповідно до законодавства в межах завдань та функцій визначених цим Положенням.

4.6. Відвідувати безперешкодно території підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, території режимних об’єктів з додержанням відповідних правил, для огляду територій та контролю за благоустроєм, перевіряти наявність договорів на прибирання прилеглих територій, вивіз, утилізацію сміття та відходів, згідно чинного законодавства.

4.7. Здійснювати відповідно до чинного законодавства фото, відео зйомку, звукозапис для встановлення наявності чи відсутності адміністративного правопорушення щодо вимог законодавства з питань благоустрою та здійснювати зазначені заходи як допоміжний засіб для запобігання порушень вимог законодавства у сфері благоустрою.

4.8. Проводити профілактичну роботу серед осіб, схильних до вчинення правопорушень у сфері благоустрою.

4.9. Брати у фізичних та юридичних осіб письмові пояснення щодо порушень ними законодавства з питань благоустрою.

4.10. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до їх компетенції.

4.11. Отримувати щоденну оперативну інформацію від служб та організацій, в порядку визначеному розпорядчими документами;

4.12. Інформувати громадськість в засобах масової інформації про діяльність відділу, вести просвітницько-роз’яснювальну роботу щодо забезпечення вимог чинного законодавства в сфері благоустрою.

 1. Структура відділу

5.1. Структура та штатний розпис відділу затверджується рішенням міської ради «Про структуру та штатний розпис Долинської міської ради».

5.2. Працівники відділу, відповідно до вимог чинного законодавства України, призначаються на посаду і звільняються з посади міським головою.

5.3. Посадові обов’язки працівників відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються міським головою.

5.4. Працівники відділу мають службові посвідчення відповідного зразка.

5.5. Працівники відділу забезпечуються та використовують в щоденній роботі формений одяг.

 1. Керівництво відділом

6.1. Відділ очолює начальник відділу, який призначається на посаду відповідно до чинного законодавства і звільняється з посади міським головою одноособово.

6.2. Начальник відділу має вищу освіту та стаж роботи не менше 3 років.

6.3. Начальник відділу здійснює керівництво діяльністю відділу.

6.4. Несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на нього завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни.

6.5. Інформує територіальну громаду міста про виконання рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та про інші питання відповідно до компетенції.

6.6. Здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до діючого законодавства;

6.7. Начальник відділу візує проекти розпорядчих актів міської ради, виконавчого комітету, міського голови, що відносяться до компетенції відділу.

6.8. Обов’язки начальника відділу під час його відсутності виконує працівник відділу згідно з розпорядженням міського голови.

 1. Взаємодія з іншими органами

7.1. Відділ в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами міської ради, територіальними органами виконавчої влади, а також з підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян.

 1. Статус відділу

8.1. Відділ не є юридичною особою.

8.2. Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету.

8.3. Реорганізація та ліквідація відділу здійснюється за рішенням міської ради відповідно до вимог чинного законодавства.

8.4. 3міни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

 1. Відповідальність відділу

9.1. Відділ несе повну відповідальність за виконання своїх обов’язків, зазначених у розділі 3 даного Положення.

9.2. Працівники відділу повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.

9.3. Посадові особи відділу зобов’язані у своїй діяльності дотримуватись Етичного Кодексу поведінки посадових осіб місцевого самоврядування в Долинській міській раді.

9.4. Порушення Етичного Кодексу поведінки посадових осіб місцевого самоврядування є підставою для притягнення їх до відповідальності згідно з чинним законодавством.

9.5. Посадові особи відділу зобов’язані постійно підвищувати свій кваліфікаційний рівень.

9.6. Працівники відділу несуть відповідальність згідно з законодавством України.

9.7. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю працівників відділу при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.