Програма ведення містобудівного кадастру міста Долини на 2017 – 2019 роки

/ Долинська міська рада / Міські програми / Програма ведення містобудівного кадастру міста Долини на 2017 – 2019 роки
РІШЕННЯ 

Від 10.03.2017. № 632-22/2017
м. Долина 

Про програму ведення містобудівного кадастру
міста Долини на 2017 – 2019 роки

З метою  покращення інвестиційного клімату міста, підвищення керованості процесами соціально-економічного розвитку територій, здійснення єдиної державної політики у сфері містобудування та архітектури, відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 559 «Про містобудівний кадастр» керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:
 1. Затвердити програму ведення містобудівного кадастру міста Долини на 2017 – 2019 роки (додається).
 1. Відділу містобудування та архітектури Долинської міської ради забезпечити виконання заходів Програми.
 1. Фінансовому відділу міської ради, виходячи з можливостей доходної частини міського бюджету, передбачити кошти на виконання заходів Програми.
 1. Інформацію про хід виконання даної Програми заслуховувати щорічно на сесії міської ради в І кварталі починаючи з 2018 року.
 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань промисловості, підприємництва, інвестицій, містобудування та архітектури.

 

Міський голова                                                                    Володимир Гаразд

 

Затверджено:
рішенням міської ради
від 10.03.2017. № 632-22/2017 

 

ПРОГРАМА
ведення містобудівного кадастру міста Долини
на 2017 – 2019 роки

 

1. Загальні положення 

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17 лютого 2011 року № 3038, який набрав чинності 12 березня 2011 року, вперше створив законодавчі підстави для функціонування містобудівного кадастру.

Містобудівний кадастр міста Долини – це інформаційна система, що містить дані про територію міста, правовий і господарський статус окремих територій міста, екологічну та інженерно-геологічну ситуацію, інженерно-комунікаційні, транспортні, енергетичні й інші мережі, їх просторове розміщення і технічні характеристики. Містобудівний кадастр міста Долини є складовою частиною державної системи кадастрової документації, яка вміщає відомості про земельні, водні, лісові та інші ресурси і забезпечує єдність обліку й контролю використання природних ресурсів. Вирішуючи однакові з іншими кадастрами завдання, містобудівний кадастр міста Долини має свої характерні особливості, які обумовлюються характером інфраструктури і екологічної ситуації, що виражаються в спеціальних методах диференціації території на зони різної економіко-будівельної цінності.

На виконання статті 22 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», з метою удосконалення державної політики у сфері містобудування міста необхідно запровадити містобудівний кадастр міста Долини, що передбачає створення динамічної бази даних про існуючу забудову в місті з конкретизацією прив’язки об’єктів до певної території чи земельної ділянки. Містобудівний кадастр буде базуватися на картографічній основі у системі координат УСК-2000. Також він матиме наповнення з інших кадастрів для визначення зон, меж земельних ділянок та координат об’єктів та міститиме базу нормативних показників забудови.

Процес створення містобудівного кадастру складається з таких етапів:

 • підготовчий;
 • збір даних та їх аналіз;
 • формування банку даних і створення інформаційних систем.

У період підготовчого етапу вивчають існуючі топографо-геодезичні та земельно-облікові матеріали, документи відводу земельних ділянок і права власності й користування ними, вивчають інвентаризаційні документи минулих років, а також інженерно-геологічну та екологічну ситуацію. Кінцевим результатом підготовчого етапу є перелік об’єктів, які знаходяться на цій території, план території із зазначенням кодів її елементів і дані, яких не вистачає для повноцінного створення кадастру. Одиницею обліку в містобудівному кадастрі є об’єкт. Такими об’єктами є:

– ділянка землеволодіння (землекористування);

– будівля (споруда);

– ділянка і вузол інженерної мережі;

– ділянка і вузол вулично – дорожньої мережі;

– територіальні зони (функціональні, охоронні, екологічні тощо).

Автоматизовані інформаційні системи містобудівного кадастру (АІС МБК) створюють на базі спеціалізованих програмно-технічних комплексів. При цьому програмні засоби повинні:

 • забезпечити формування баз даних;
 • дозволяти ввід та вивід інформації, виконуючи контроль, обробку та редагування;
 • забезпечувати захист інформації від збою технічних засобів та від несанкціонованого доступу.

Дані про об’єкти, які належать до містобудівного кадастру, є інформацією відкритого типу. Виняток – інформація конфіденційного характеру, доступ до якої можливий за згоди її власника чи юридичної особи.

Ведення містобудівного кадастру передбачає паспортизацію земельних ділянок, будівель та споруд.

Основою створення автоматизованої інформаційної системи містобудівного кадастру є комп’ютерні технології, які розширюють не тільки технічні можливості, але й забезпечують структурованість і уніфікацію збору, обробки даних та оперативність одержання результатів.

Автоматизована інформаційна система містобудівного кадастру належить до просторової автоматизованої інформаційної системи, що здійснює обробку, зберігання і видачу інформації про об’єкти, які пов’язані у просторовому відношенні.

Збір інформації на АІС МБК здійснюється такими засобами і способами:

 • обробка існуючих планово-картографічних матеріалів;
 • використання матеріалів аерофото- та наземних знімань;
 • використання даних обслідувань та інвентаризації об’єктів;
 • використання обліково-довідникових даних;
 • отримання інформації з інших банків даних на відповідних носіях.

 

2. Мета та завдання Програми 

Містобудівний кадастр міста Долини має давати відповідь на питання щодо розміщення об’єкта будівництва у планувальній системі територій визначати гранично допустимі умови і обмеження для кожної окремої земельної ділянки з урахуванням державних будівельних норм, стандартів і правил.

Містобудівний кадастр формується на базі спеціальної «кадастрової» інформації, що включає відомості про просторове розташування об’єктів міського середовища, які розміщені на земній поверхні, над і під нею, явища і процеси, які відбуваються на окремих територіях міста, економічний і правовий статус цих територій і об’єктів, їх природні та господарські, кількісні і якісні характеристики.

Дані містобудівного кадастру міста Долини використовуються для вирішення питань планування, забудови і прогнозування розвитку міста Долини; проектування розміщення будівництва і реконструкції об’єктів житлового, виробничого і громадського призначення; створення і реконструкції інженерно-технічної, транспортної та соціальної інфраструктури; регулювання земельних та економічних відносин; визначення зон економічної оцінки окремої території; аналіз використання міських земель і контроль за використанням природних ресурсів тощо.

Проводитиметься збір кадастрових даних, їх обробка, створення інформаційних систем для споживачів.

При веденні кадастру особливе значення має економічна оцінка окремих територій з метою встановлення розмірів податків, облік власників і користувачів об’єктів  кадастру, регулювання земельних та інших відносин, контроль реалізації рішень і постанов органів влади в галузі містобудування.

Базою містобудівного кадастру міста Долини є картографічна основа, з допомогою якої створюють кадастрові плани. На кадастрових планах зображують кадастрові об’єкти; межа міста Долини, землеволодінь і землекористувань, надземні та підземні будівлі й споруди, комунікації тощо. При цьому максимально використовують топографічні плани і карти на цю територію, а також інформацію служб і відомств, які відають питаннями експлуатації, управління та перспективного розвитку територій.

Автоматизована інформаційна система містобудівного кадастру забезпечує зберігання, систематизацію, обробку інформації та видачу необхідних даних залежно від запитів споживачів. Враховуючи специфіку вимог споживачів: органи управління, інженерні та комунальні служби міста, будівельні фірми тощо інформація видається в багаторівневому просторі з врахуванням співвідношення масштабів і геодезичної прив’язки.  Інформація може використовуватись для розв’язання певних загальних проблем, зокрема:

 • розробки і реалізації інвестиційної та соціальної політики, програми комплексного соціально-економічного розвитку території, міських екологічних програм, програм житлового й шляхового будівництва, благоустрою;
 • розробка і удосконалення проектів генеральної забудови міста й міського господарства;
 • розробка транспортних систем та інженерних мереж міста тощо.

Використання автоматизованої інформаційної системи містобудівного кадастру дає можливість вирішувати конкретні оперативні завдання:

 • приймати рішення про розміщення об’єктів будівництва;
 • ефективно використовувати земельні ресурси, проводити оцінку земель і нерухомості;
 • визначати ефективність використання території, її забезпечення об’єктами соціальної та інженерної інфраструктури.

 

3. Фінансове забезпечення Програми 

Фінансування Програми здійснюватиметься з міського бюджету на 2017-2019 роки, з урахуванням завдань, передбачених нею.

Обсяг фінансування Програми становить  420,00 тис. грн.

Кошти на виконання зазначеної Програми щорічно передбачатимуться, виходячи із фінансових можливостей міського бюджету.

 

4. Очікувані результати 

Реалізація містобудівного кадастру дасть можливість забезпечити органи управління, проектні установи, зацікавлені організації і особи актуальною і об’єктивною інформацією про дійсний стан і статус об’єктів землекористування та нерухомості, зміни їх характеристик, функціонального використання, результатів економічної оцінки, метричні дані тощо.

 

5. Перелік заходів Програми 
№ з/п Найменування заходу Термін виконання Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн по роках Очікувані

результати

2017 2018 2019
1. Створення містобудівного кадастру. Інвентаризація і актуалізація містобудівних та картографічних матеріалів для ведення містобудівного кадастру:

– придбання та встановлення технічного комплексу геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру

2017-2018 60 80 Придбання матеріально-технічних засобів, формування електронних версій картографічного матеріалу, підтримка периферійних засобів комп’ютерної системи
2. Придбання та встановлення програмного забезпечення та формування інформаційних ресурсів містобудівного кадастру 2018 200 Отримання та встановлення спеціалізованого програмного забезпечення яке потрібне для функціонування технічних засобів та ведення обробки багаторівневої структури геоінформаційних даних, отримання містобудівної довідкової інформації, організація кадастрового обліку
3.  Встановлення комунікаційних кабелів обміну інформацією містобудівного кадастру, організація системи її захисту та доступності;

– експлуатація, удосконалення та технічне забезпечення діяльності геоінформаційної системи і геопорталу містобудівного кадастру, введення інформаційних ресурсів

2019 80 Введення програмного забезпечення, технічна підтримка комп’ютерної системи