Портал відкритих даних - місто Долина

Міський бюджет на 2018 рік

/ Долинська міська рада / Міський бюджет на 2018 рік
УКРАЇНА
ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

сьоме скликання
(тридцять четверта сесія) 

РІШЕННЯ 

Від 22.12.2017. № 1004-34/2017
м. Долина 

Про міський бюджет на 2018 рік 

Відповідно до Бюджетного кодексу України, ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні», діючи від імені та в інтересах територіальної громади міста, міська рада

В И Р І Ш И Л А:
 1. Визначити на 2018 рік:

– доходи міського бюджету  у сумі 95433300,00 грн, у тому числі доходи загального фонду міського бюджету 93337200,00 грн, спеціального фонду міського бюджету  2096100,00 грн згідно з додатком 1 цього рішення;

– видатки міського бюджету у сумі 95213800,00 грн, у тому числі видатки загального фонду міського бюджету 82857700,00 грн, видатки спеціального фонду міського бюджету 12356100,00 грн ;

– профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 10479500,00 грн та дефіцит спеціального фонду міського бюджету – 10479500,00 грн згідно з додатком 2 до цього рішення.

 1. Затвердити бюджетні призначення розпорядникам та одержувачам коштів міського бюджету на 2018 рік в сумі 73812600,00 грн, у тому числі по загальному фонду 61746500,00 грн, по спеціальному 12066100,00 грн згідно з додатком 3 до цього рішення.
 1. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського бюджету в сумі 50000,00 грн.
 1. Затвердити на 2018 рік резервний фонд міського бюджету  в сумі 100000,00 грн.
 1. Затвердити перелік захищених видатків загального фонду міського бюджету на 2018 рік на:

– оплата праці працівників бюджетних установ;

– нарахування на заробітну плату;

– придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

– оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

– поточні трансферти населенню.

 1. Затвердити перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку (згідно з додатком 4 до цього рішення.

Використання коштів бюджету розвитку здійснюється відповідно до пункту 3 статті 71 Бюджетного кодексу України.

 1. Затвердити у складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм на загальну суму 57125500,00 грн згідно з додатком 5 до цього рішення. 
 1. Головному розпоряднику коштів міського бюджету забезпечувати в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань. 
 1. Установити, що до доходів загального фонду міського бюджету на 2018 рік належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України.
 1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69-1 Бюджетного кодексу України.

Джерелами формування у частині фінансування є кошти, які  передаються з іншої частини бюджету.

 1. Затвердити джерела фінансування міського бюджету (додаток 2).
 1. Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України:

– у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету фінансовий відділ за обґрунтованим поданням розпорядників нижчого рівня та одержувачів коштів міського бюджету здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі міського бюджету та кошторисі, в розрізі кодів економічної класифікації бюджету.

 1. Надати право фінансовому відділу міської ради за погодженням з постійною комісією міської ради з питань планування, бюджету, майна та власності протягом 2018 року в міжсесійний період, здійснювати внесення змін до доходів та видатків міського бюджету за рахунок міжбюджетних трансфертів з державного та інших бюджетів, розподіл та перерозподіл обсягів субвенцій з подальшим затвердженням на сесії міської ради.
 1. Надати право фінансовому відділу міської ради при внесенні змін та доповнень до бюджетної та відомчої класифікації проводити у відповідність до неї доходи, видатки і фінансування міського бюджету.
 1. Надати дозвіл міській раді на отримання відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України:

– позик на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 1. Затвердити норму харчування на 1 дитину в день у розмірі :

а) для дітей дошкільного віку:

– старший вік – 30,0 грн;

– ясельний вік – 19,0 грн;

б) для учнів загальноосвітніх закладів:

– учні пільгових категорій – 10,00 грн;

– дітей-сиріт – 12,00 грн.

16.1. Згідно ст. 35 Закону України «Про дошкільну освіту»(із змінами) встановити, що батьки вносять плату за харчування дітей в дошкільному закладі в розмірі 60 відсотків вартості харчування:

– старший вік –18,00 грн за 1 дитино-день перебування в дошкільному закладі;

– ясельний вік – 11,40 грн за 1 дитино-день перебування в дошкільному закладі.

16.2. Звільнити від плати за харчування батьків, або осіб, які їх замінюють:

16.2.1  у сім’ях в яких сукупний дохід на кожного члена за попередній квартал з урахуванням індексу зростання цін не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму;

16.2.2 військовослужбовців (резервісти, військовозобов’язані) та працівників збройних сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної   служби   України,   осіб   рядового,   начальницького   складу, військовослужбовців, працівників Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції, а також працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення у порядку, встановленому законодавством;

16.2.3 батьків, або осіб, які їх замінюють у випадку смерті одного чи двох батьків дитини, що відносяться до категорії осіб зазначених в п. 16.2.2;

16.2.4  батьків дітей потерпілих від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

16.2.5  батьків дітей, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку (логопедичних груп).

16.2.6  батьків, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».

16.3. Зменшити на 50 відсотків розмір плати для батьків, у сім’ях яких є троє і більше дітей віком до 18 років.

16.4. До складу багатодітної сім’ї включаються також діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, – до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.

 1. Установити, що внесення змін до цього рішення проводиться у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України.
 1. Додатки 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 1. Рішення міської ради від 23.12.2016. № 568-20/2016 «Про міський бюджет на 2017 рік» із змінами від 26.01.2017. № 581-21/2017, від 20.04.2017. № 680-24/2017, від 31.05.2017. № 717-25/2017, від 13.07.2017. № 763-27/2017, від 17.08.2017. № 809-29/2017, від 05.10.2017. № 867-31/2017, від 26.10.2017. № 912-32/2017 та від 30.11.2017. № 934-33/2017 вважати такими, що втратили чинність.
 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, бюджету, майна та власності (Роман Михнич).
 1. Затвердити протокол постійної комісії міської ради з питань планування, бюджету, майна та власності від 19.12.2017 р. №37.

 

Міський голова                                                                             Володимир Гаразд

 

 

                                                                          Додаток 1 до рішення міської ради
від 22.12.2017. № 1004-34/2017

Доходи міського бюджету на 2018 рік

(грн)

Код Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
разом у т.ч. бюджет розвитку
Податкові надходження 69370000,00 220000,00 69590000,00
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 10000,00 10000,00
13030000 Рентна плата за користування надрами 5000000,00 5000000,00
13030700 Рентна плата за користування надрами для видобування нафти 4000000,00 4000000,00
13030800 Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу 1000000,00 1000000,00
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 11450000,00 11450000,00
14021900 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів – пальне 1500000,00 1500000,00
14031900 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів-пальне 5900000,00 5900000,00
14040000 Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів. 4050000,00 4050000,00
18000000 Місцеві податки і збори 52910000,00 52910000,00
18010000 Податок на  майно 42300000,00 42300000,00
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від зем. ділянк юр.ос. вл.жит. нер. 10000,00 10000,00
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від зем. ділянки фіз.ос. вл.жит. нер 190000,00 190000,00
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від зем. ділянки фіз.ос. вл.неж. нер. 650000,00 650000,00
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від зем. ділянки юр.ос. вл. неж. нер. 1250000,00 1250000,00
18010500 Земельний податок з юридичних осіб 2100000,00 2100000,00
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 36000000,00 36000000,00
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 50000,00 50000,00
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 2000000,00 2000000,00
18011000 Транспортний податок фіз..ос. 15000,00 15000,00
18011100 Транспортний податок юр.ос. 35000,00 35000,00
18030000 Туристичний збір 10000,00 10000,00
18030100 Туристичний збір сплачений юридичними особами 1500,00 1500,00
18030200 Туристичний збір сплачений фізичними особами 8500,00 8500,00
18050000 Єдиний податок 10600000,00 10600000,00
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 2200000,00 2200000,00
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 8400000,00 8400000,00
19010000 Екологічний податок 220000,00 220000,00
19010100 Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення 210000,00 210000,00
19010200 «-« від скидів у водні об’єкти 4000,00 4000,00
19010300 «-« у відведені місця 6000,00 6000,00
20000000 Неподаткові надходження 2856000,00 1186100,00 4042100,00
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 96000,00 96000,00
21010300 Частина прибутку ком. підп. 2000,00 2000,00
21080000 Інші надходження 94000,00 94000,00
22000000 Адміністративні збори та платежі 2720000,00 2720000,00
22012500 Плата за надання інших адмінпослуг 2135000,00 2135000,00
22012600 Адмінзбір за дер реєстрацію речових прав на нерух. май 200000,00 200000,00
22012900 Плата за скорочення термінів надання послуг  20000,00 20000,00
22080400 Орендна плата за користування майном ком. Власності  320000,00 320000,00
22090000 Державне мито 45000,00 45000,00
22090100 Держ. мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів 40000,00 40000,00
22090400 Держ. мито, пов’язане з видачею закордонних паспортів 5000,00 5000,00
24000000 Інші неподаткові надходження 40000,00 40000,00
24060000 Інші надходження 40000,00
25000000 Власні надходження бюджетних установ 1186100,00 1186100,00
25010000 Власні надходження бюджетних установ 1186100,00 1186100,00
30000000 Доходи від операцій з капіталом 200000,00 200000,00 200000,00
31030000 Надходження від відчуження майна 100000,00 100000,00 100000,00
33010100 Надходження від продажу земельних ділянок до розмежування 100000,00 100000,00 100000,00
50000000 Цільові фонди 200000,00 200000,00
50110000 Цільовий фонд, утворений міською радою 200000,00 200000,00
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 2611200,00 2611200,00
41035000 Інші субвенції :

субвенція районного бюджету на фінансування видатків дошкільної освіти,

18500000,00 290000,00 290000,00 18790000,00
Всього доходів без урахування трансфертів 72226000,00 1806100,00 200000,00 74032100,00
Всього доходів 93337200,00 2096100,00 490000,00 95433300,00

 

Начальник фінансового відділу                                                         Надія Попович

 

                 Додаток 2 до рішення міської ради
від 22.12.2017 № 1004-34/2017

Джерела фінансування міського бюджету на 2017 рік

                                               (грн)

Найменування Код функції Загальний фонд Спеціальний фонд Всього
всього у т.ч. бюджет розвитку
Фінансування бюджету за типом кредитора      
Внутрішнє фінансування 200000 -10479500 10479500 10479500
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету 208000 -10479500 10479500 10479500
Передача коштів із загального до бюджету розвитку (спеціального фонду) 208400 -10479500 10479500 10479500
Разом коштів, отриманих за типом кредитора   -10479500 10479500 10479500
Фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання        
Фінансування за борговими операціями 400000
Погашення 402000
Зовнішні зобов’язання 402200 -219500 -219500 -219500
Довгострокові зобов’язання 402201
Середньострокові зобов’язання 402202 -219500 -219500 -219500
Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 602400 -10479500 10260000 10260000 -219500
Разом  коштів,  отриманих  з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання -10479500 10260000 10260000 -219500

 

Начальник фінансового відділу                                                                                                       Надія Попович

 

Додаток 3 до рішення міської ради
від 22.12.2017 № 1004-34/2017 

РОЗПОДІЛ
видатків міського бюджету на 2017 рік 

грн

Код програм-ної класифі-кації видатків та кредиту-вання місцевих бюджетів Код

ТПКВМБ/ТКВКБМС

Код ФКВКБ Найменування головного

розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою ТПКВКМБ/ТКВКБМС

Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
всього з них всього видатки спожи-вання з них видатки розвитку з них
оплата праці комунальні послуги

та енергоносії

оплата праці Комунальні послуги

та енергоносії

бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Міська рада
0150 0111 Органи місцевого самоврядування 10901000 7978500 263000 100000 100000 1000000 11001000
0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління ППРОМС 1429200 1429200
0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління, програма електронного врядування 150000 200000 200000 200000 350000
1010 0910 Дошкільні заклади освіти 16360000 10400000 1800000 1109100 1029100 80000 80000 17469100
1020 0921 Школа-дитячий садок 4751200 3450300 340000 177000 157000 20000 20000 4928200
1162 0990 Інші програми у сфері освіти 95000 95000
3242 1090 Інші видатки на соціальний захист населення 250000 250000
4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва, музей 1417000 1417000
4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва, КЗ МДО 727200 727200
5061 0810 Інші заходи з розвитку фізкультури та спорту, КЗ «ЦКСТ» 1756000 1756000
5061 0810 Інші заходи з розвитку фізкультури та спорту, програма розвитку футболу 500000 500000
5061 0810 Інші заходи з розвитку фізкультури та спорту, програма джиу-джитсу 40000 40000 40000 40000
6011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування ж/ф (кап.рем. житла) 2700000 2700000 2700000 2700000
6030 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ

 

27160000 700000 700000 700000 27860000
6090 1060 Інша діяльність у сфері ЖКГ, програма КП «УКМ» 947000 3300000 3300000 3300000 4247000
7130 0421 Заходи із землеустрою, встановлення межі міста 450000 450000 450000 450000
7350 0443 Розробка схем планування та забудови територій (містобудівної документації), генплан міста 440000 440000 440000 440000
7370 0490 Інші заходи соц.-екон. розвитку кап. рем. приміщення ком. в-ті, Промислова,5 900000 900000 900000 900000
7370 0490 Інші заходи соц.-екон. розвитку, КП «Долина-Інвест» 304100 304100
7370 0490 Інші заходи соц.-екон. розвитку, громадський бюджет 500000 500000 500000 500000
7370 0490 Інші заходи соц.-екон. розвитку, КП «Арка» 200000 20000 20000 20000 220000
7370 0490 Інші заходи соц.-екон. розвитку, Благодійний фонд міста 410000 410000
7370 0490 Інші заходи соц.-екон. розвитку, кошти депутатського фонду та фонду м/г 300000 300000
7370 0490 Інші заходи соц.-екон. розвитку реконструкція павільйону стадіону 1300000 1300000 1300000 1300000
7461 0456 Утримання та розвиток інфраструктури доріг 15000000 15000000
7640 0470 Заходи з енергозбереження 50000 50000
7691 0133 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, реконструкція павільйону стадіону 200000 200000 200000
8312 0512 Утилізація відходів 220000 220000 220000
8600 0170 Обслуговування місцевого боргу 50000 50000
8700 0133 Резервний фонд 100000 100000
Всього 82857700 21828800 2403000 12356100 1406100 10950000 10750000 95213800

 

Начальник фінансового відділу                                                                                                                      Надія Попович

 

                                                                                                                                                Додаток 4 до рішення міської ради
від 22.12.2017 № 1004-34/2017 

 

Перелік об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку 
Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів Назва головного розпорядника, одержувача коштів Назва об’єктів відповідно до проектно-кошторисної документації , тощо Загальний обсяг фінансування будівництва Відсоток завершеності будівництва об’єктів на майбутні роки Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки Разом видатків на поточний рік
Код тимчасової класифікації видатків  
1 2 3 4 5 6 7
01 Міська рада   3990000,00
0150 Капітальні вкладення Придбання обладнання та оргтехніки для апарату міської ради 100000,00
0180 Капітальні вкладення Програма електронного врядування-придбання програмного забезпечення та оргтехніки 200000,00
1010 Капітальні вкладення Придбання обладнання та  ін. основних засобів для ДНЗ 80000,00
1020 Капітальні вкладення Придбання обладнання та ін. основних засобів для НВК №2 20000,00
7130 Капітальні вкладення Виготовлення проекту відведення по встановленню межі міста

 

450000,00
7350 Капітальні вкладення Виготовлення генерального плану міста

 

440000,00
1 2 3 4 5 6 7
7380 Капітальні вкладення Капітальний ремонт приміщення комунальної власності по вул. Промислова, 5 (спів фінансування проекту ЄС) 900000,00
7380 Капітальні вкладення Реконструкція приміщення комунальної власності-спортивного павільйону на стадіоні «Нафтовик» 1300000,00
7380 Капітальні вкладення Реалізація заходів щодо бюджету участі у 2018 році 500000,00
  КП «Комунгосп» 700000,00
6030 Капітальні вкладення Придбання комунальної техніки, обладнання та устаткування 500000,00
6030 Капітальні вкладення Придбання елементів дитячих майданчиків 200000,00
  КП «УКМ» 6040000,00
5061 Капітальні вкладення Придбання татамі на виконання заходів програми розвитку «Джиу джитсу» 40000,00
6010 Капітальні вкладення Капітальний ремонт житлового фонду 700000,00
6010 Капітальні вкладення Капітальний ремонт житлового фонду (співфінансування ЄС) 2000000,00
6090 Капітальні вкладення Капітальний ремонт приміщень, мереж та об’єктів благоустрою комунальної власності 3300000,00
  КП АПБ «Арка» 20000,00
7380 Капітальні вкладення Придбання обладнання та оргтехніки 20000,00
ВСЬОГО: 10750000,00

 

Начальник фінансового відділу                                                                                                       Надія Попович

 

                                                                                                                                                                  Додаток 5 до рішення міської ради
від 22.12.2017 № 1004-34/2017

Перелік місцевих  програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету  у 2018 році

(грн)

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код

ТПКВКМБ/

ТКВКБМС

Код

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника,відповідального виконавця бюджетної програми Найменування місцевої програми Загальний фонд Спеціаль-ний фонд Разом, сума
1 2 3 4 5 6 7 8
  0180 0133 Міська рада Програма підтримки розвитку місцевого самоврядування 1429200,00 1429200,00
  0180 0133 Міська рада Програма електронного врядування 150000,00 200000,00 350000,00
  1162 0990 Міська рада Програма підтримки розвитку освіти в місті 95000,00 95000,00
  4082 0829 Краєзнавчий музей «Бойківщина» Програма роботи краєзнавчого музею «Бойківщина» 1417000,00 1417000,00
  4082 0829 КЗ «МДО» Програма підтримки діяльності КЗ «МДО» 727200,00 727200,00
  5061 0810 КЗ «ЦКСТ» Програма підтримки діяльності КЗ «Центр культури, спорту та туризму» 1756000,00 1756000,00
  5061 0810 Асоціація ФК «Нафтовик» Програма підтримки розвитку футболу в районі та місті 500000,00 500000,00
  5061 0810 КП «УКМ» Програма підтримки розвитку Джиу-джитсу в м. Долина на 2016-2020 рр. 40000,00 40000,00
  6011 0610 КП «УКМ» Програма діяльності КП «УКМ» 2700000,00 2700000,00
  6090 1060 КП «УКМ» Програма діяльності КП «УКМ» 947000,00 3300000,00 4247000,00
  6030 0620 КП «Комунгосп» Програма благоустрою міста на 2018 р. 23140000,00 23140000,00
  6030 0620 КП «Комунгосп» Програма відновлення і будівництва елементів дорожньо-мостової, тротуарної інфраструктури та організації дорожнього руху в місті на 2018-2020 рр. 3000000,00 3000000,00
  6030 0620 КП «Комунгосп» Програма освітлення міських вулиць та прибудинкових територій 500000,00 500000,00
  6030 0620 КП «Комунгосп» Програма розвитку централізованого водопостачання та водовідведення в місті 520000,00 520000,00
  7370 0490 КП «Долина-Інвест» Програма підтримки діяльності КП «Долина-Інвест» 304100,00 304100,00
  7370 0490 Міська рада Програма «Громадський бюджет міста на 2018 р.» 500000,00 500000,00
  7370 0490 КП АПБ  «Арка» Програма діяльності КП АПБ «Арка» 200000,00 20000,00 220000,00
  7370 0490 МБО «Благодійний фонд Долини» Програма підтримки МБО «Благодійний фонд Долини» 410000,00 410000,00
  7461 0456 КП «Комунгосп» Програма відновлення і будівництва елементів дорожньо-мостової , тротуарної інфраструктури та організації дорожнього руху в місті на 2018-2020 рр. 15000000,00 15000000,00
  7640 0470 Міська рада Програма реалізації Стратегії сталого розвитку в сфері енергоспоживання 50000,00 50000,00
  8312 0512 КП «Комунгосп» Програма «Екологічні заходи на 2018 р.» 220000,00 220000,00
Всього       50145500,00 6980000,00 57125500,00

 

Начальник фінансового відділу                                                                                                         Надія Попович