Про положення про фінансовий відділ Долинської міської ради

/ Долинська міська рада / Фінансовий відділ / Про положення про фінансовий відділ Долинської міської ради
УКРАЇНА
ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

п’яте скликання
(сорок друга сесія)

РІШЕННЯ

Від 11.02.2010. № 1737-42/2010
м. Долина

Про положення про фінансовий відділ
Долинської міської ради
 

Керуючись п.4 ст.54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А: 
  1. Затвердити положення про фінансовий відділ Долинської міської ради (додається).
  2. Пункт 2 рішення міської ради від 23.03.2007. № 385-9/2007 «Про затвердження Положень про відділи міської ради» вважати таким, що втратив чинність.

 

Міський голова                                                                     Володимир Гаразд

 

Затверджено:
рішенням міської ради
від 11.02.2010. № 1737-42/2010

 

ПОЛОЖЕННЯ
про фінансовий відділ Долинської міської ради

  1. Загальні засади

1.1. Фінансовий відділ є структурним підрозділом апарату міської ради.

1.2. Фінансовий відділ відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” створюється міською радою є підзвітним і підконтрольним раді, підпорядкований виконавчому комітету і міському голові.

1.3. Фінансовий відділ у своїй роботі керується Конституцією України, Законами України, Указами Президента, постановами Кабінету Міністрів України, наказами міністерства фінансів України та фінансового управління, прийнятими в межах його компетенції, а також цим Положенням.

1.4. Фінансовий відділ взаємодіє з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, а також з місцевою податковою інспекцією, контрольно-ревізійною службою та відділенням державного казначейства.

  1. Структура

2.1. Фінансовий відділ очолює начальник, який призначається на посаду на конкурсній основі та звільняється з посади міським головою. Начальник відділу здійснює керівництво відділом.

2.2. Структура та чисельність працівників фінансового відділу затверджується міською радою за пропозицією міського голови.

2.3. Працівники фінансового відділу призначаються на посаду та звільняються з посади міським головою  на конкурсній основі.

2.4. Працівники фінансового відділу мають службові посвідчення відповідного  зразка.

  1. Основні функції та завдання фінансового відділу
  1. Фінансовий відділ:

– реалізовує державну фінансову, бюджетну та податкову політику на території міста;

– готує пропозиції по мобілізації фінансових ресурсів наповненню доходної частини бюджету міста, фінансове забезпечення державних гарантій по соціальному захисту населення;

– розробляє пропозиції щодо методів фінансового та бюджетного планування і фінансування витрат міського бюджету;

– бере участь у розробці балансу фінансових ресурсів міста, аналізує тенденції розвитку його фінансової бази та враховує їх при виконанні бюджету міста;

– організовує роботу пов’язану із складанням проекту міського бюджету, за дорученням міської ради визначає порядок і термін подання бюджетними установами матеріалів, необхідних для підготовки проектів бюджету міста і подає на погодження виконкому та затвердження міської ради;

– організовує виконання бюджету міста по доходах і видатках. Разом з виконавчим комітетом, депутатськими комісіями, податковою інспекцією, відділенням державного казначейства забезпечує надходження доходів до міського бюджету та вживає заходів до ефективного витрачання бюджетних коштів;

– доводить до підприємств, установ і організацій, що фінансуються з міського бюджету норми споживання енергоносіїв та матеріалів, як в натуральному так і в грошовому виразі. Контролює їх виконання;

– забезпечує у межах своєї компетенції контроль за виконанням актів законодавства з фінансово-бюджетних питань;

– складає помісячний розпис міського бюджету, забезпечує фінансування заходів, передбачених бюджетом, пропонує рішення про перенесення місячних призначень коштів у межах річних бюджетних асигнувань, проводить у встановленому порядку взаємні розрахунки міського бюджету з районним бюджетом;

– веде облік виконання бюджету міста і облік змін, що виносяться у встановленому порядку до затверджених  призначень по доходах і видатках;

– складає звіти виконання бюджету міста, кошторисів, доходів і видатків установ і подає їх органам держказначейства та фінансовому управлінню райдержадміністрації;

– інформує міську раду та виконавчий комітет щоквартально про підсумки виконання бюджету та внесення необхідних змін по його уточненню;

– готує пропозиції про встановлення на території міста місцевих податків і зборів;

– за дорученням міської ради розглядає матеріали про надання відповідно до законодавчих актів окремим категоріям платників пільг по податках і платежах, які надходять до бюджету міста і готує відповідні пропозиції з цього питання;

– здійснює фінансування підприємств і господарських організацій, що фінансуються з міського бюджету;

– бере участь у розробці пропозицій про вдосконалення структури апарату міської ради та здійснює контроль за витрачанням коштів на їх утримання. Готує пропозиції про чисельність, фонд оплати праці і витрати на утримання працівників міської ради;

– організовує своєчасний і якісний розгляд заяв і скарг громадян з фінансових питань і вживає заходів для їх усунення.

  1. Права відділу: 

– залучати спеціалістів інших підрозділів міської ради для розгляду питань, що належать до компетенції відділу;

– одержувати безкоштовно інформацію від статистичних та контролюючих органів з питань застосування законодавства в господарській діяльності підприємств, установ, організацій міської ради для здійснення покладених на відділ функцій;

– скликати наради з питань, що належать до його компетенції;

– одержувати від установ банків відомості щодо стану поточних бюджетних рахунків;

– проводити в установах міської ради перевірки фінансово-господарських документів, звітів, кошторисів та інших документів, повязаних із зарахуванням, перерахуванням і використанням бюджетних коштів, а також отримати необхідні пояснення, довідки і відомості, що виникають в процесі перевірки.